Privacy Beleid

Privacy Beleid

Via de websites van Company Bedrijfskleding B.V. worden
privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Company
Bedrijfskleding acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze
verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat:

er duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Company
Bedrijfskleding persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze
privacyverklaring;

het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen
de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;

Company Bedrijfskleding je duidelijk om toestemming vraagt
om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is
vereist;

Company Bedrijfskleding jouw gegevens niet doorgeeft aan
derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of
wanneer Company Bedrijfskleding daar wettelijk toe verplicht is;

Company Bedrijfskleding passende beveiligingsmaatregelen
neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat Company Bedrijfskleding dit
ook eist van partijen die in opdracht van Company Bedrijfskleding
persoonsgegevens verwerken;

Je recht hebt om je persoonsgegevens op aanvraag te
corrigeren, te verwijderen of in te zien.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Wij raden je aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.

Gebruik van
persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het inloggen voor het
bestelformulier, het invullen van de contactpagina of via andere functies van
onze website, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je
ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

NAW-gegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Overige contactgegevens;

Inloggegevens;

IP-adres;

Kvk-nummer en btw-nummer;

Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van toegang tot onze websites Company
Bedrijfskleding.nl en onze bestelformulieren.

Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;

Het aanbieden van onze services en diensten;

Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;

Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan
noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden
te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van
de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat
om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten
worden.

Vertrouwelijkheid
& verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De
persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan
derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen
wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Cookies

Op de website van Company Bedrijfskleding wordt gebruik
gemaakt van cookies. Ook via derden die door Company Bedrijfskleding zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels
de browser. Via de helpfunctie van jouw browser kan je achterhalen waar je
cookies kan uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze
website dan niet meer optimaal werkt. Onze website maakt gebruik van cookies
van/voor enkel Google.

Google

Company Bedrijfskleding maakt gebruik van Google Analytics
om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het
privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie
om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de website aan Company Bedrijfskleding te
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit
van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Wij als Company Bedrijfskleding
hebben hier geen invloed op. Company Bedrijfskleding heeft Google geen
toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.

Websites van derden

De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op
websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om de
privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat je deze websites
bezoekt, of daar je persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de
manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Jouw rechten ten
aanzien van jouw persoonsgegevens

Wanneer je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt je
het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in
sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van jouw gegevens.
Dit verzoek kan je indienen door contact op te nemen via onze contactpagina. Om
misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
In veel gevallen kan je ook jouw gegevens inzien of wijzigen als je middels het
klantenpaneel bent ingelogd.

Wijzigingen in deze
privacy- en cookieverklaring

Company Bedrijfskleding kan deze privacy- en
cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en
cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met Company Bedrijfskleding, kan dit via onderstaande contactgegevens.

Per post: Hof 39, 5571 CB, Bergeijk (Nederland)

Per e-mail: info@companybedrijfskleding.nl

Autoriteit
Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Company Bedrijfskleding je graag verder met
klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks
toch niet samen met Company Bedrijfskleding uitkomen, dan heb je op grond van
de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.