Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de
volgende betekenis gebruikt.

Gebruiker: De
gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde de organisatie Company
Bedrijfskleding.

Wederpartij: De
wederpartij van gebruiker

Overeenkomst: De
overeenkomst strekkende tot levering van roerende zaken door gebruiker.

Levering: De door
wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van gebruiker te leveren
goederen en diensten.

Artikel 2
Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
  overeenkomsten in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden en op offertes die
  door gebruiker zijn uitgebracht met het oog op het sluiten van zodanige
  overeenkomsten. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een overeenkomst
  met gebruiker die niet uitsluitend maar wel mede strekt tot levering van
  roerende zaken door gebruiker.
 2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden
  van de wederpartij, verbinden gebruiker slechts als deze uitdrukkelijk
  schriftelijk en per geval door gebruiker worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen deze algemene
  voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de toepasselijkheid waarvan
  gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Als op enige overeenkomst tevens andere door
  gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen steeds
  die algemene voorwaarden prevaleren die voor het karakter van de overeenkomst
  het meest passend zijn.

Artikel 3 Offertes en
aanbiedingen

 1. Door gebruiker uitgebrachte offertes zijn geldig
  gedurende vier weken na ontvangst van de offerte mits anders aangegeven en
  binden gebruiker nadien op geen enkele wijze.
 2. In een offerte opgegeven prijzen luiden
  exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en
  zijn niet bindend voor gebruiker. Overschrijding van de leveringstermijn geeft
  wederpartij hoe dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op
  schadevergoeding.
 4. Overige aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan,
  en in publicaties van gebruiker voorkomende gegevens zijn voor gebruiker op
  generlei wijze bindend.

Artikel 4
Totstandkoming en inhoud overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat gebruiker
  deze bevestigt, ook als wederpartij een uitgebrachte offerte aanvaardt. Een
  door gebruiker verzonden factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van
  de overeenkomst die op de factuur vermelde zaken omvat.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door
  de bevestiging daarvan door gebruiker. Als aard, hoedanigheid of hoeveelheid
  zoals omschreven in de bevestiging van de overeenkomst afwijkt van een
  voorafgaand daaraan verzonden order of offerte, dan is toch de
  opdrachtbevestiging bepalend voor wat tussen partijen overeengekomen is.
 3. Overige aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan,
  en in publicaties van gebruiker voorkomende gegevens zijn voor gebruiker op
  generlei wijze bindend.

Artikel 5 Levering en
beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is gerechtigd orders in gedeelten uit
  te voeren.
 2. De afmetingen, kleuren, gewichten en andere
  eigenschappen van alle materialen kunnen binnen gebruikelijke marges afwijken.
  Gebruiker garandeert niet dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor
  wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt en
  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van het gekochte voor
  het daaraan te geven doel.
 3. Hoe dan ook is iedere aansprakelijkheid van
  gebruiker voor schade in relatie tot enige leveringsverplichting van gebruiker,
  de afgeleverde zaken of het gebruik of de toepassing daarvan, alsmede de
  eigenschappen of kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt tot de plicht tot
  vervanging  van de geleverde zaken dan
  wel creditering van het voor de geleverde zaken gefactureerde bedrag.
 4. Als bij levering beschadiging van goederen wordt
  geconstateerd ten gevolge van het transport, dient dit binnen twee werkdagen te
  worden gemeld.

Artikel 6
Informatieverstrekking

Wederpartij zal aan gebruiker alle informatie verstrekken
die voor gebruiker van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Reclames

 1. Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na
  levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen.
 2. Reclames dienen binnen zeven dagen na ontvangst
  van de goederen c.q. verrichting van diensten schriftelijk bij gebruiker te
  worden gedaan, onder vermelding van zodanige gegevens die gebruiker in staat
  stellen de aard van de klacht te beoordelen. Na het verstrijken van deze
  termijn is het geleverde onherroepelijk en onvoorwaardelijk door wederpartij
  aanvaard.
 3. Reclames met betrekking tot zaken die zijn
  afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
 4. Gebreken die later dan zes maanden na levering
  van goederen of diensten optreden of pas dan kenbaar worden of die het gevolg
  zijn van onjuist gebruik van geleverde goederen c.q. diensten, zijn nimmer aan
  te merken als toerekenbare tekortkoming van gebruiker.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk op de vervaldata in
  wettig Nederlands betaalmiddel te geschieden – zonder opschorting, aftrek of
  verrekening met een vordering die wederpartij op gebruiker heeft – door
  storting dan wel overschrijving op de door gebruiker opgegeven bankrekening.
 2. Wederpartij is in verzuim door het enkele
  verloop van een bepaalde termijn en is dan een rente verschuldigd van 1% per
  maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  geldt.
 3. Door wederpartij gedane betalingen strekken in
  de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
  opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
  rente. Wederpartij is niet gerechtigd bij betaling een andere volgorde voor de
  toerekening aan te wijzen.
 4. Als wederpartij in verzuim is, komen alle
  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
  opdrachtgever. Buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen ten minste 15%
  van het openstaande bedrag, alsmede 50,- administratiekosten. Tussen partijen
  zal artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen
  de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke
  kosten, niet van toepassing zijn.
 5. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en
  executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van
  gebruiker tot het moment waarop wederpartij aan alle verplichtingen heeft
  voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij
  gebruiker zich tot levering heeft verplicht.
 2. Wederpartij is verplicht om de door gebruiker
  aan haar geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk
  geïdentificeerd als eigendom van gebruiker te bewaren en voor gebruiker te
  houden.
 3. Op eerste verlangen van gebruiker is de
  wederpartij verplicht de aldus voor gebruiker gehouden zaken aan laatstgenoemde
  ter beschikking te stellen, als er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij
  enige verplichting als bedoeld in het eerste lid van dit artikel jegens
  gebruiker niet zal nakomen. Als de wederpartij haar medewerking niet op
  voornoemde wijze verleent, is gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd de
  geleverde zaken onmiddellijk onder zich te nemen. In dat geval verleent de
  wederpartij nu al en op dat moment aan gebruiker, dan wel een door haar aan te
  wijzen derde, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om daartoe al die
  plaatsen te betreden, waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze
  terug te nemen.
 4. Gelet op het in het eerste lid van dit artikel
  bepaalde zullen door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken nimmer onder
  enig pandrecht vallen dat de wederpartij met haar financier of enige andere
  derde overeenkomt of ten tijde van de feitelijke levering reeds overeengekomen
  is.
 5. Zolang de eigendom van geleverde zaken niet
  conform het in lid 1 van dit artikel bepaalde op de wederpartij is overgegaan,
  is deze niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden. Wanneer de
  betreffende zaken desondanks aan een derde worden geleverd, dan zal de
  wederpartij jegens haar afnemer de eigendom namens gebruiker voorbehouden op de
  in dit artikel voor wederpartij voorgeschreven wijze. En zal wederpartij aan
  gebruiker alle gegevens over de levering gaan de derde verstrekken aan
  gebruiker.
 6. Als het eigendomsvoorbehoud teniet gaat –
  bijvoorbeeld door doorverkoop, verwerking, bestanddeelvorming of vermenging –
  treedt hiervoor een recht van gebruiker op de nieuwe zaak of de ontstane
  vordering op de koopprijs of anderszins in de plaats, voor zover zich de
  situatie als bedoeld in artikel 10:128 lid 2BW voordoet.

Artikel 10 Overdracht
van rechten en verplichtingen

Wederpartij kan niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van gebruiker rechten en plichten voortvloeiende uit de
overeenkomst aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook
overdragen.

Artikel 11
Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van
  verplichtingen jegens wederpartij op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, als:
 2. wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst
  tussen partijen niet of niet volledig nakomt;
 3. omstandigheden die gebruiker na het sluiten van
  de overeenkomst ter kennis gekomen zijn goede grond geven te vrezen dat
  wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
 4. aan wederpartij bij het sluiten van de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te
  (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
  nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
  billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
  van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
  vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Als gebruiker de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding
  te vorderen.

Artikel 12 Monsters
en modellen

Is aan wederpartij een monster of model getoond of
verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt,
tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee
zal overeenstemmen.

Artikel 13 Geschillen
en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit een
  overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij zullen worden voorgelegd aan de
  bevoegde rechter in Rotterdam. Niettemin heeft gebruiker steeds het recht het
  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en
  wederpartij is Nederlands recht van toepassing.