Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt.

Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde de organisatie Company Bedrijfskleding.

Wederpartij: De wederpartij van gebruiker

Overeenkomst: De overeenkomst strekkende tot levering van roerende zaken door gebruiker.

Levering: De door wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van gebruiker te leveren goederen en diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden en op offertes die door gebruiker zijn uitgebracht met het oog op het sluiten van zodanige overeenkomsten. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een overeenkomst met gebruiker die niet uitsluitend maar wel mede strekt tot levering van roerende zaken door gebruiker.
 2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden gebruiker slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en per geval door gebruiker worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de toepasselijkheid waarvan gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Als op enige overeenkomst tevens andere door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen steeds die algemene voorwaarden prevaleren die voor het karakter van de overeenkomst het meest passend zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Door gebruiker uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende vier weken na ontvangst van de offerte mits anders aangegeven en binden gebruiker nadien op geen enkele wijze.
 2. In een offerte opgegeven prijzen luiden exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn niet bindend voor gebruiker. Overschrijding van de leveringstermijn geeft wederpartij hoe dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
 4. Overige aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en in publicaties van gebruiker voorkomende gegevens zijn voor gebruiker op generlei wijze bindend.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat gebruiker deze bevestigt, ook als wederpartij een uitgebrachte offerte aanvaardt. Een door gebruiker verzonden factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die op de factuur vermelde zaken omvat.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de bevestiging daarvan door gebruiker. Als aard, hoedanigheid of hoeveelheid zoals omschreven in de bevestiging van de overeenkomst afwijkt van een voorafgaand daaraan verzonden order of offerte, dan is toch de opdrachtbevestiging bepalend voor wat tussen partijen overeengekomen is.
 3. Overige aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en in publicaties van gebruiker voorkomende gegevens zijn voor gebruiker op generlei wijze bindend.

Artikel 5 Levering en beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is gerechtigd orders in gedeelten uit te voeren.
 2. De afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen kunnen binnen gebruikelijke marges afwijken. Gebruiker garandeert niet dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van het gekochte voor het daaraan te geven doel.
 3. Hoe dan ook is iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor schade in relatie tot enige leveringsverplichting van gebruiker, de afgeleverde zaken of het gebruik of de toepassing daarvan, alsmede de eigenschappen of kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt tot de plicht tot vervanging  van de geleverde zaken dan wel creditering van het voor de geleverde zaken gefactureerde bedrag.
 4. Als bij levering beschadiging van goederen wordt geconstateerd ten gevolge van het transport, dient dit binnen twee werkdagen te worden gemeld.

Artikel 6 Informatieverstrekking

Wederpartij zal aan gebruiker alle informatie verstrekken die voor gebruiker van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Reclames

 1. Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen.
 2. Reclames dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen c.q. verrichting van diensten schriftelijk bij gebruiker te worden gedaan, onder vermelding van zodanige gegevens die gebruiker in staat stellen de aard van de klacht te beoordelen. Na het verstrijken van deze termijn is het geleverde onherroepelijk en onvoorwaardelijk door wederpartij aanvaard.
 3. Reclames met betrekking tot zaken die zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
 4. Gebreken die later dan zes maanden na levering van goederen of diensten optreden of pas dan kenbaar worden of die het gevolg zijn van onjuist gebruik van geleverde goederen c.q. diensten, zijn nimmer aan te merken als toerekenbare tekortkoming van gebruiker.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel te geschieden – zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die wederpartij op gebruiker heeft – door storting dan wel overschrijving op de door gebruiker opgegeven bankrekening.
 2. Wederpartij is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn en is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Door wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wederpartij is niet gerechtigd bij betaling een andere volgorde voor de toerekening aan te wijzen.
 4. Als wederpartij in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag, alsmede 50,- administratiekosten. Tussen partijen zal artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, niet van toepassing zijn.
 5. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker tot het moment waarop wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij gebruiker zich tot levering heeft verplicht.
 2. Wederpartij is verplicht om de door gebruiker aan haar geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van gebruiker te bewaren en voor gebruiker te houden.
 3. Op eerste verlangen van gebruiker is de wederpartij verplicht de aldus voor gebruiker gehouden zaken aan laatstgenoemde ter beschikking te stellen, als er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij enige verplichting als bedoeld in het eerste lid van dit artikel jegens gebruiker niet zal nakomen. Als de wederpartij haar medewerking niet op voornoemde wijze verleent, is gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken onmiddellijk onder zich te nemen. In dat geval verleent de wederpartij nu al en op dat moment aan gebruiker, dan wel een door haar aan te wijzen derde, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om daartoe al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.
 4. Gelet op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde zullen door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken nimmer onder enig pandrecht vallen dat de wederpartij met haar financier of enige andere derde overeenkomt of ten tijde van de feitelijke levering reeds overeengekomen is.
 5. Zolang de eigendom van geleverde zaken niet conform het in lid 1 van dit artikel bepaalde op de wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden. Wanneer de betreffende zaken desondanks aan een derde worden geleverd, dan zal de wederpartij jegens haar afnemer de eigendom namens gebruiker voorbehouden op de in dit artikel voor wederpartij voorgeschreven wijze. En zal wederpartij aan gebruiker alle gegevens over de levering gaan de derde verstrekken aan gebruiker.
 6. Als het eigendomsvoorbehoud teniet gaat – bijvoorbeeld door doorverkoop, verwerking, bestanddeelvorming of vermenging – treedt hiervoor een recht van gebruiker op de nieuwe zaak of de ontstane vordering op de koopprijs of anderszins in de plaats, voor zover zich de situatie als bedoeld in artikel 10:128 lid 2BW voordoet.

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen

Wederpartij kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook overdragen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens wederpartij op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
 2. wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen niet of niet volledig nakomt;
 3. omstandigheden die gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen zijn goede grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
 4. aan wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Als gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Monsters en modellen

Is aan wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. Niettemin heeft gebruiker steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.